Pravilnik o športnem ribolovu RD Ajdovščina


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik vsebuje določbe o organiziranosti v Ribiški družini Ajdovščina (v nadaljevanju: RD), kolikor ta vprašanja niso urejena v drugih aktih RD, obveznosti članov, ki niso urejene s predpisi na ravni države, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave, ter v Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, kot tudi odgovornost članov za storjene kršitve, kolikor ta vprašanja niso urejena v predpisih, ki jih sprejemajo državni organi.

2. člen

Ribolovno leto se prične s 1. januarjem in konča z 31. decembrom istega leta.

3. člen

Vsi člani so dolžni plačati do 18. januarja članarino za tekoče ribolovno leto. Letno ribolovno dovolilnico (v nadaljevanju besedila: dovolilnica), oziroma dodatno število dovoljenih ribolovnih dni, lahko člani kupijo kadarkoli, skozi celo ribolovno leto, razen če upravni odbor (v nadaljevanju besedila: UO) ne določi drugače.

4. člen

Višino članarine in ceno dovolilnic za naslednje ribolovno leto določi UO najpozneje 30 dni pred koncem ribolovnega leta.

5. člen

Vsak član je dolžan opraviti na leto 10 ur dela. Delo ni obvezno za člane, stare nad 65 let ali člane s 60 ali več odstotno telesno okvaro. Nov član RD je dolžan prvo leto članstva opraviti 40 ur dela, drugo leto 30 ur dela, tretje leto 20 ur dela od četrtega leta dalje pa po 10 ur dela letno.

Član, ki delovnih ur ne opravi, je dolžan plačati istočasno s članarino tudi nadomestilo za neopravljeno delo, katerega višino določi UO. Plačilo nadomestila je pogoj za dvig dovolilnice.

 

II. RIBOLOVNE DOVOLILNICE

6. člen

Dovolilnice se izdajajo od 1. januarja dalje. Na izrecno željo posameznega člana se dovolilnica izda že zadnji teden v decembru. Letna dovolilnica velja za toliko lovnih dni, kolikor jih član plača. Število lovnih dni, ki jih član lahko kupi, pa najpozneje 30 dni pred pričetkom novega ribolovnega leta določi UO. Pred dvigom dovolilnice mora član poravnati vse svoje obveznosti do družine, med te spadajo tudi denarne kazni in odškodnine izrečene v disciplinskem postopku, vrniti pa mora tudi dovolilnico s pravilno izpolnjeno rekapitulacijo. Dovolilnice preteklega ribolovnega leta z izpolnjeno rekapitulacijo morajo člani vrniti najpozneje do 20. januarja.

Član, ki izgubi člansko izkaznico, lahko dobi novo, če veljavno prekliče pisno na sedežu RD in zaprosi za izdajo nove.

7. člen

Vsak ribič s statusom polnoletnega člana lahko dvakrat letno povabi na ribolov enega gosta, razen prvi ribolovni dan sezone. V tem primeru mora v lastno ribolovnico vpisati še en (isti) datum in pred oznako vode vpisati gosta. Ribolovni dan gosta se odšteje od letne kvote števila ribolovnih dni. Gost se mora v primeru kontrole s strani pooblaščenega ribiškega čuvaja legitimirati z ustreznim osebnim dokumentom. Za dejanja gosta v času ribolova odgovarja ribič, ki ga je vabil.

Z ribičem s statusom polnoletnega člana lahko lovi tudi otrok do dopolnjenega osmega leta starosti, zgolj z osebnim dokumentom. Tega se posebej ne vpisuje, dovoljen uplen na ribolovni dan se ne spreminja. Za vsa dejanja obeh nosi odgovornost polnoletni član.

 

III. ČLANI BREZ RIBIŠKEGA IZPITA IN VPIS NOVIH ČLANOV

8. člen

Oseba, ki želi postati član-ica Ribiške družine Ajdovščine izpolni vlogo za sprejem v članstvo. S podpisom se zavezuje, da je seznanjena z vsemi pogoji za članstvo v RD. Vlogo odobri ali zavrne UO. Z odobritvijo prosilec postane član pripravnik. Pripravništvo traja najmanj dobo pol ribolovnega leta. Po preteku tega obdobja lahko član opravlja ribiški izpit. Člani družine, dokler nimajo ribiškega izpita, lahko lovijo samo v spremstvu člana družine, ki ima opravljen ribiški izpit.

IV. MLADI ČLANI

9. člen

Mladi član je član med 7. in 18. letom starosti. V ribolovni sezoni, ko mladi član dopolni starost 18 let, je še vedno mladi član.

10. člen

Mladi član lahko lovi samo v spremstvu člana RD Ajdovščina, ki ima opravljen ribiški izpit.

11. člen

Vsak mladi član RD Ajdovščina, ki je dopolnil 16 let in je bil do takrat nepretrgoma član RD vsaj tri (3) leta, lahko opravlja ribiški izpit. Z ribiškim izpitom prevzame odgovornost za vsa svoja dejanja med opravljanjem ribolova, kot ostali polnoletni člani.

 

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

12. člen

Član, ki ravna v nasprotju s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave, v nasprotju s sprejetim letnim programom ribiškega upravljanja ali v nasprotju z določbami tega pravilnika, stori prekršek, za katerega disciplinsko odgovarja. Za kršitev član ne more odgovarjati, če dejanje v času storitve ni opredeljeno kot kršitev.

13. člen

Proti mlademu članu, ki ob storitvi kršitve še ni bil star 14 let, se ne sme voditi disciplinskega postopka. O dejanju mladega člana družina obvesti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj. Mlademu članu, ki je bil v času storitve kršitve že star 14 let, ni pa še dopolnil 16 let, se sme izreči le vzgojni ukrep opomin. Mlademu članu, ki je bil v času kršitve že star 16 let, ni pa še dopolnil 18 let , se sme izreči vzgojni ukrep opomin in javni opomin, samo izjemoma za najhujše kršitve se sme izreči denarna kazen.

14. člen

Kršitve predpisov in pravil ter disciplinski postopki v zvezi s tem so obravnavani v Pravilniku o disciplinskem postopku v Ribiški družini Ajdovščina

 

VI. RIBOLOVNE VODE

15. člen

Družina ima ribolovne in varstvene (gojitvene vode in rezervate) vode. Ribolov je dovoljen le v ribolovnih vodah.

16. člen

Ribolovne vode, s katerimi upravlja družina, so razdeljene na tri revirje in sicer:

 • Reka Vipava – od kamnitega mostu v mestu Vipava dolvodno do jezu v Kasovljah.
 • Reka Hubelj – od avtocestnega mostu do izliva v reko Vipavo
 • Ribnik Dobravska krnica

Revirji, kjer je dovoljen tudi lov ciprinidov z rastlinskimi vabami (oznaka revir »C« in se nahaja v sklopu revirja Vipava):

 • od rastlinjakov pod Žabljami (označeno s tablami) do jezu pri Dobravski krnici
 • od mostu na Brjah do jezu v Kasovljah.

 

VII. RIBOLOVNI REŽIM

17. člen

Ribolov je dovoljen od zore do mraka – sončni vzhod -1 ura sončni zahod +1ura (podatki Arso.). Pri ribolovu mora ribič imeti vedno pri sebi obvezen pribor: merilo, odpenjač, nož, podmetalko in kemični svinčnik.

18. člen

Ujete podmerske ribe in ribe, za katere dovolilnica ne velja, je ribič dolžan previdno, z odpenjačem in mokrimi rokami sprostiti s trnka in nepoškodovane spustiti nazaj v vodo. Če je riba tako poškodovana, da bi poginila, jo mora ribič usmrtiti na način, da se riba ne muči, jo razkosati in odvreči v vodo.

19. člen

Član pri izvajanju ribolova ne sme povzročiti škode na tuji lastnini ali onesnaževati okolja.

20. člen

Vijačenje je dovoljeno le na reki Vipavi od izliva Hublja dolvodno do jezu v Kasovljah in na Hublju. Veljajo sledeče omejitve:

 • Dovoljene so le blestivke št. 3 in večje.
 • Vabe za vijačenje imajo lahko največ en trnek (enojček, dvojček ali trojček).
 • Uporaba trnkov z zalustjo ni dovoljena.
 • Dovoljena je umetna ribica minimalne dolžine 7 cm (merjeno brez trojčka in plavalne lopatice).
 • Dovoljeno je vijačenje s potezanko brez zalusti.

21. člen

Vijačenje z vodno kroglico z eno umetno muho na navezi je dovoljeno v vseh revirjih. Pri tem veljajo sledeče omejitve:

Naveza pred vodno kroglico – oddaljenost umetne muhe od kroglice največ 100cm. Naveza za vodno kroglico – oddaljenost umetne muhe od kroglice največ 100 cm. Dodatna obtežitev predvrvice na navezi ni dovoljena! Ob preizkusu naveze (vodna kroglica z umetno muho) v mirni vodi, mora vrh vodne kroglice plavati nad površino vode!

22. člen

V vseh revirjih je dovoljeno muharjenje. Pri tem veljajo naslednje omejitve:

 • Muharjenje se izvaja izključno s športno muharico.
 • Dovoljena je uporaba vseh vrst vrvic in umetnih muh narejenih s tehniko  vezanja z muharskim materialom.
 • Uporaba dodatne obtežitve predvrvice ni dovoljena.
 • Dovoljena je naveza ene umetne muhe.
 • Dovoljena je uporaba indikatorja prijema.
 • V mesecu oktobru je dovoljeno izključno ribolov z umetno muho do
  največje skupne dolžine (od očesca do konca repa) 50 milimetrov.

 

23. člen

V revirjih Vipava od kamnitega mostu v mestu Vipava do izliva reke Hubelj in v celotnem revirju Hubelj je dovoljen izključno ribolov z umetno muho. Veljajo sledeče omejitve:

 • Dovoljeno je muharjenje s športno muharico.
 • Dovoljena je uporaba zgolj in samo trnkov brez zalusti.
 • Vijačenje s potezanko ni dovoljeno.
 • Dovoljeno je vijačenje z vodno kroglico
 • V mesecu oktobru je dovoljeno izključno ribolov z umetno muho do največje
  skupne dolžine (od priveznega očesca do konca repa) 50 milimetrov.

 

24. člen

Dnevni uplen:

 • Člani v reki Vipavi dva (2) salmonida – od tega največ eden nad 45 cm- ali pet
  (5) zaščitenih ciprinidov (minimalne dolžine 30cm) na ribolovni dan. Donavska podust neomejeno.
 • Mladi člani lahko na lovni dan uplenijo dva (2) salmonida ali štiri (4) ciprinide. Donavska podust neomejeno
 • V ribniku v Dobravski Krnici je na ribolovni dan dovoljeno upleniti enega krapa
  ali linja minimalne dolžine 30 cm ali 3 zaščitene ciprinide, od katerih največ en krap ali linj,
 • Dovoljen uplen za soško postrv je 1 kos na ribolovni dan. Po uplenitvi soške
  postrvi ali druge postrvi nad 45cm je ribolovni dan zaključen.
 • Uplen lipana ni dovoljen.

 

25. člen

 • V vseh revirjih ni omejitve za uplen donavske podusti
 • Na ribniku Dobravska krnica je dovoljen uplen do 2 kg ribjega drobiža: primorska belica, sončni ostriž, rdečeoka
 • Uplen rib, ki jih ta pravilnik ne omenja ni dovoljen

 

VIII. VARSTVENE DOBE IN NAJMANJŠE DOLŽINE LOVNIH RIB

26. člen

Zaradi varstva rib se določa varstvena doba, ko je določene vrste rib prepovedano loviti, in se določajo najmanjše mere, pod katerimi je ribe posameznih vrst prepovedano upleniti. Vse vrste rib, najmanjše mere in varstvene dobe so navedene v RP, tu pa so navedene le tiste vrste rib pri katerih posamezne vrednosti odstopajo od vrednosti, predpisanih v RP.

VRSTA VARSTVENA DOBA NAJMANJŠA MERA
Soška postrv 1. oktober – 31. marec 45 cm
Potočna postrv 1. oktober – 31. marec 30 cm
Križanec 1. oktober – 31. marec 45 cm
Šarenka nima nima
Lipan celo leto Uplen je prepovedan.
Grba 1. maj – 30. junij 30 cm
Štrkavec 1. maj – 30. junij 30 cm
Donavska podust nima nima
Krap nima 30 cm
Linj 1. maj – 30. junij 30 cm

IX. VPISI

27. člen

Izkoriščeni ribolovni dnevi se evidentirajo za vsak revir posebej.

28. člen

V enem lovnem dnevu je dovoljeno na eno dovolilnico loviti le v enem revirju ali na ribniku Dobravska krnica.

29. člen

Pred začetkom lova je član dolžan s kemičnim svinčnikom ali temu ustreznim pisalom vpisati dan z dvomestno številko in mesec z besedo v željen revir ustrezno rubriko dovolilnice. Vsako uplenjeno ribo mora ribič takoj označiti s križcem ali x-om v ribolovno dovolilnico.

Ko član upleni dovoljeno število rib, mora takoj zaključiti z ribolovom. Po končanem ribolovu mora uplen po vrsti rib, številu in teži vpisati v ustrezne rubrike. V primeru, da član ničesar ne upleni, je treba prazne rubrike izpolniti s črticami tako, da nobena ne ostane prazna. Popravljanje ali brisanje vpisov ni dovoljeno.

30. člen

Ostale predpise in pravila o ribolovu, ki tu niso omenjena ureja zakon o sladkovodnem ribištvu.