vabilo na občni zbor 2024

V skladu s 24. členom Statuta Ribiške družine Ajdovščina in sklepom UO RD z dne 22.02.2024

sklicujem

redni letni občni zbor članov Ribiške družine Ajdovščina, ki bo v petek, 15.03.2024 ob 18:00 uri v prostorih KS Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda:

 1. Pozdrav predsednika RD Ajdovščina
 2. Izvolitev organov občnega zbora
  • tričlanskega predsedstva
  • zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
  • verifikacijsko volilno komisijo
 3. Poročilo o delu v 2023 ( predsednika, gospodarja, ribogojca, čuvajske službe in tekmovalnega
  sektorja)
  • finančno poročilo za leto 2023
  • poročilo nadzornega odbora
  • razprava in sklepanje o poročilih
 4. Razno

Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotna najmanj ena četrtina članov.

Spoštovani ribiči, vabimo Vas, da se občnega zbora udeležite.


Predsednik RD
David Marc